REGULAMIN NAUKI JAZDY ZIOŁO

 1. Nauka Jazdy ZIOŁO stawia sobie za cel statutowy przygotowanie uczestników kursu nauki jazdy kat. B, do bezpiecznego poruszania się pojazdem samochodowym po drogach publicznych, z zachowaniem przepisów ruchu drogowego, oraz należytej kultury wobec innych uczestników ruchu.
 2. Wypadkową punktu 1. Jest pozytywny wynik egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego i uzyskanie Prawa Jazdy.
 3. Szkolenie kandydatów na kierowców odbywa się w warunkach komfortowych i bezkonfliktowych zarówno dla kursantów, jak i dla instruktorów i pracowników Nauki Jazdy ZIOŁO.
 4. Ośrodek Szkolenia Kierowców – Nauka Jazdy ZIOŁO oświadcza, że posiada kadrę, sprzęt i infrastrukturę niezbędną do prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców kat. B, zgodną z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2016 r., z późniejszymi zmianami, w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. Szkoła oświadcza również, że szkolenie odbywać się będzie zgodnie z w/w rozporządzeniem.
 5. Kursant, aby przystąpić do kursu musi posiadać ważne badania lekarskie, oraz nadany przez odpowiedniego starostę numer PKK (Profil Kandydata na Kierowcę). Kandydat przed rozpoczęciem kursu na kierowcę musi przedstawić w biurze Szkoły Nauki Jazdy ZIOŁO dokument tożsamości ze zdjęciem.
 6. Szkolenie teoretyczne składa się z 30 godzin lekcyjnych i odbywa się w sali wykładowej (ul. Jagiellońska 70A/4 – Szczecin, ul. Boh. Warszawy 78, sala 43 – Nowogard). Terminy zajęć ustalane są w oparciu o harmonogram przedstawiony na pierwszych zajęciach. Obecność kursanta na szkoleniu teoretycznym jest obowiązkowa. Jeśli z jakichś przyczyn kursant nie może odbyć któregokolwiek z bloków tematycznych szkolenia teoretycznego, zobowiązany jest do odrobienia tego bloku wraz z kolejnym kursem organizowanym przez szkołę.
 7. Szkolenie praktyczne składa się z 30 godzin zegarowych i odbywa się na pojazdach Toyota Yaris III, oraz Peugeot 207 CC, dostosowanych do szkolenia kandydatów na kierowców. Każde zajęcia praktyczne – w skrócie jazdy – rozpoczynają się z placu manewrowego Nauki Jazdy ZIOŁO (ul. Jagiellońska 63), lub w innym umówionym wcześniej miejscu. Szkolenie praktyczne można rozpocząć dopiero, gdy kursant osiągnie pozytywny wynik próbnego egzaminu wewnętrznego teoretycznego, odbywającego się po szkoleniu
  teoretycznym.
 8. Godziny jazd ustalane są indywidualnie z każdym kursantem i dopasowane są do możliwości czasowych kursanta, oraz Szkoły Nauki Jazdy ZIOŁO.
 9. Kursant może jazdy odwołać i przełożyć na inny termin najpóźniej do godz. 19.00 dnia poprzedzającego dzień w którym jazdy miały się odbyć. Odwołanie jazd po godz. 19.00 dnia poprzedzającego, lub nie stawienie się na jazdy wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 60zł za każdą nie odbytą z winy kursanta godzinę szkolenia praktycznego.
 10. Szkoła Nauki Jazdy ZIOŁO także ma prawo do odwołania jazd najpóźniej do godz. 19.00 dnia poprzedzającego termin szkolenia praktycznego.
  W przypadku odwołania jazd z winy Szkoły – kursant, oprócz umówienia innego terminu celem odrobienia odwołanych jazd, jako gratis od szkoły dostaje dodatkowo 1 godzinę szkolenia dodatkowego przed egzaminem.
 11. Żeby ukończyć podstawowy kurs nauki jazdy kat. B, po odbyciu szkolenia teoretycznego i praktycznego kursant musi zdać egzamin wewnętrzny w Szkole Nauki Jazdy ZIOŁO. Egzamin wewnętrzny składa się z egzaminu teoretycznego, oraz praktycznego i odbywa się on po skończonym szkoleniu podstawowym. Pozytywny wynik z obu egzaminów, oraz uregulowane płatności wobec Nauki Jazdy ZIOŁO kończą kurs podstawowy. Egzamin wewnętrzny odbywa się na zasadach Egzaminu Państwowego. Egzamin wewnętrzny w Szkole Nauki Jazdy ZIOŁO jest bezpłatny, jednakże w przypadku negatywnego wyniku na egzaminie wewnętrznym praktycznym, koszt kolejnego egzaminu wynosi 110 zł.
 12. Szkoła Nauki Jazdy ZIOŁO i jej pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione przez kursantów w biurze, sali wykładowej i pojeździe.
 13. Koszt kursu podstawowego nauki jazdy kat. B w Szkole Nauki Jazdy ZIOŁO przedstawiony jest zawsze w ogłoszeniu o nowym kursie na stronie FB szkoły, oraz na stronie internetowej www.ziolo.szczecin.pl.
 14. Płatność odbywać się może w całości, lub na raty (raty – patrz pkt. 15). Kurs podstawowy składa się z 30 godzin zajęć teoretycznych, 30 godzin zajęć praktycznych, oraz egzaminu wewnętrznego teoretycznego i praktycznego. Szkolenie podstawowe, lub uzupełniające można rozpocząć dopiero po uregulowaniu płatności.
 15. Raty – Pierwsza rata – na rozpoczęcie kursu podstawowego wynosi 900 zł. Minimalna wartość kolejnych pojedynczych rat to 900 zł (ostatnia rata wyrównująca całość opłaty za kurs), płatne przed rozpoczęciem jazd i potem przed rozpoczęciem kolejnych 10 godzin jazd.
  Uregulowanie całościowe płatności za kurs wymagane jest przed rozpoczęciem 25 godziny szkolenia praktycznego.
 16. W przypadku nieaktywności Osoby szkolonej, lub braku kontaktu z Ośrodkiem, opłata za kurs jest ważna przez 3 miesiące od ostatniego kontaktu z Ośrodkiem, po tym okresie wpłata nie podlega zwrotowi, nawet w przypadku zmiany ośrodka. W przypadku powrotu osoby szkolonej na kurs, po upływie 3 miesięcy nieaktywności, osoba szkolona jest zobowiązana do uregulowania różnicy między ceną kursu w dniu jego rozpoczęcia, a ceną
  kursu obowiązującą w dniu powrotu na kurs. Po 6 miesiącach nieaktywności, od dnia ostatniego kontaktu z ośrodkiem, całość wpłaconych środków redukowana jest o połowę i w przypadku chęci powrotu na kurs, ta zredukowana wpłata liczona jest jako pierwsza rata, do której wymagane jest wyrównanie opłaty za kurs do ceny obowiązującej w dniu powrotu na szkolenie. Wpłacone wcześniej środki nie podlegają zwrotowi. Po 12 miesiącach
  nieaktywności, kursant jest skreślony z listy kursantów, pkk jest zwracane, jako rezygnacja ze szkolenia, a wpłata nie podlega zwrotowi.
 17. Zmiana Ośrodka – w przypadku rezygnacji ze szkolenia, lub chęci zmiany Ośrodka, kursantowi przysługuje zwrot wpłaconych i niewykorzystanych środków za kurs podstawowy. Stawki przy zwrocie środków wynoszą:
  Szkolenie teoretyczne: 30 zł/godz. lek., Szkolenie praktyczne 60 zł/h.
 18. Po ukończonym szkoleniu podstawowym, kursant może dokupić dodatkowe godziny Szkolenia Uzupełniającego. Dla kursantów, którzy ukończyli kurs podstawowy w Nauce Jazdy ZIOŁO koszt jednej dodatkowej godziny to 110zł, dla kursantów spoza szkoły – 120zł.
  Przy jednorazowym zakupie 10 godzin, cena dla kursantów ZIOŁO wynosi 1000 zł, dla kursantów spoza szkoły 1100zł. Przy większej ilości jazd doszkalających, ceny negocjowane.
  19. Korzystanie z jakichkolwiek usług Nauki Jazdy ZIOŁO oznacza akceptację wszystkich założeń w/w regulaminu.
  20. RODo – W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich, informujemy, że jako Administrator przetwarzamy państwa dane osobowe. Kursant ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego i prawo przeniesienia danych.

  MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ DO NAS LUB NAPISZ!

  ul. Jagiellońska 70a/4 (1 piętro)

  70-382 SZCZECIN

   

  BIURO@ZIOLO.SZCZECIN.PL

  +48 575 470 880