WYMAGANE DOKUMENTY

Z dniem 19 stycznia 2013 r. został wprowadzony w życie nowy proces uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami.

Jedną ze zmian jest wdrożenie Profilu Kandydata na Kierowcę (w skrócie PKK), który – według rozporządzenia w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami – jest zestawem danych i informacji identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami.

 

Krok 1. Dokumenty wymagane od kandydata

Profil Kandydata na Kierowcę generowany jest przez starostwo, po tym jak osoba wnioskująca o wydanie prawa jazdy złoży w wydziale komunikacji wymagane dokumenty.

Dokumenty wymagane od kandydata:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane
 • wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku)
 • zgoda rodziców (opiekunów prawnych) – jeżeli jest wymagana (dotyczy osób niepełnoletnich)

Krok 2. Kandydat na kierowcę przystępuje do szkolenia

Kandydat na kierowcę odwiedza nasz OSK. Po ujawnieniu swojego numeru PESEL (lub daty urodzenia w przypadku obcokrajowców) oraz numeru profilu kandydata na kierowcę, szkoła jazdy może pobrać PKK do siebie w celu edycji.

Następnie kandydat na kierowcę przystępuje do szkolenia teoretycznego oraz praktycznego w naszym OSK.

Krok 3. Zakończenie szkolenia kandydata na kierowcę

Po zakończeniu szkolenia, OSK aktualizuje PKK kandydata o następujące informacje:

 • nazwę i numer podmiotu prowadzącego szkolenie
 • datę rozpoczęcia szkolenia
 • datę zakończenia szkolenia
 • kategorie, w zakresie których szkolenie zostało przeprowadzone
 • liczbę godzin zajęć teoretycznych
 • liczbę godzin zajęć praktycznych
 • numer instruktora, który prowadził szkolenie
 • numer wykładowcy, który prowadził szkolenie
 • imię i nazwisko osoby dokonującej aktualizacji profilu

Krok 4. PKK udostępniamy Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu drogowego

Po zaktualizowaniu Profilu Kandydata na Kierowcę kursant może już udać się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (WORD) i ustalić termin egzaminu państwowego (teoretycznego i praktycznego)

W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu państwowego, zaktualizowany PKK zostanie przekazany przez WORD do starostwa, które wyda decyzję administracyjną o wydaniu prawa jazdy i zamówieniu dokumentu u producenta.

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ DO NAS LUB NAPISZ!

ul. Jagiellońska 70a/4 (1 piętro)

70-382 SZCZECIN

 

BIURO@ZIOLO.SZCZECIN.PL

+48 575 470 880