WYMAGANE DOKUMENTY

PKK
Z dniem 19 stycznia 2013 r. został wprowadzony w życie nowy proces uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami.

Jedną ze zmian jest wdrożenie Profilu Kandydata na Kierowcę (w skrócie PKK), który – według rozporządzenia w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami – jest zestawem danych i informacji identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami.

Krok 1. Dokumenty wymagane od kandydata
Profil Kandydata na Kierowcę generowany jest przez starostwo, po tym jak osoba wnioskująca o wydanie prawa jazdy złoży w wydziale komunikacji wymagane dokumenty.

Dokumenty wymagane od kandydata:

wniosek o wydanie prawa jazdy
orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane
wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku)
zgoda rodziców (opiekunów prawnych) – jeżeli jest wymagana (dotyczy osób niepełnoletnich)

Krok 2. Kandydat na kierowcę przystępuje do szkolenia
Kandydat na kierowcę odwiedza nasz OSK. Po ujawnieniu swojego numeru PESEL (lub daty urodzenia w przypadku obcokrajowców) oraz numeru profilu kandydata na kierowcę, szkoła jazdy może pobrać PKK do siebie w celu edycji.

Następnie kandydat na kierowcę przystępuje do szkolenia teoretycznego oraz praktycznego w naszym OSK.

Krok 3. Zakończenie szkolenia kandydata na kierowcę
Po zakończeniu szkolenia, OSK aktualizuje PKK kandydata o następujące informacje:

Nazwę i numer podmiotu prowadzącego szkolenie
Datę rozpoczęcia szkolenia
Datę zakończenia szkolenia
Kategorie, w zakresie których szkolenie zostało przeprowadzone
Liczbę godzin zajęć teoretycznych
Liczbę godzin zajęć praktycznych
Numer instruktora, który prowadził szkolenie
Numer wykładowcy, który prowadził szkolenie
Imię i nazwisko osoby dokonującej aktualizacji profilu

Krok 4. PKK udostępniamy Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu drogowego
Po zaktualizowaniu Profilu Kandydata na Kierowcę kursant może już udać się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (WORD) i ustalić termin egzaminu państwowego (teoretycznego i praktycznego)

W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu państwowego, zaktualizowany PKK zostanie przekazany przez WORD do starostwa, które wyda decyzję administracyjną o wydaniu prawa jazdy i zamówieniu dokumentu u producenta.